ضرب عددهایی که یکان دهگان و صدگان آن‌ها صفر باشد

نمایش یک نتیجه