حل تشریحی سؤالات متون فقه سال 1400

حل تشریحی سؤالات متون فقه آزمون وکالت قوه قضائیه سال 1400 که توسط دکتر گلستان رو انجام شده است را به صورت PDF  دانلود کنید.

این فایل pdf حاوی کلیه سوالات متون فقه آزمون وکالت مشاوران قوه قضائیه سال 1400 به همراه حل تشریحی رایگان سؤالات متون فقه می‌باشد. 

جهت دانلود فایل PDF روی تصویر کلیک کنید
دانلود فایل PDF

این مرحله آزمون وکالت قوه قضائیه یا مشاوران، شامل ده سؤال ضریب 2 متون فقه بود. در ادامه این ده سؤال چهارگزینه‌ای متون فقه را می‌توانید ببینید و برای دیدن حل تشریحی سؤالات متون فقه و  پاسخ آن‌ها، فایل PDF را دانلود کنید.

101 . ما هو الصحیح فی قبول الشهاده؟

 

1- تقبل شهاده الشریک فیما هو شریک فیه و فی غیره
2- تقبل شهاده الوکیل إذا کان له زیاده أجر بزیاده المال
3- لاتقبل شهاده الصدیق لصدیقه
4- تقبل شهاده الشریک فی غیر ما هو شریک فیه


102 . ما هو الصحیح فی انعقاد الیمین؟  ……. لاتنعقد الیمین

 

1- بالاشاره الأخرس
2- إلا باللغه العربیه
3- إلا باللفظ
4- إلا بالکتابه


103 . کدام مورد عبارت زیر در خصوص اماره تصرف را به نحو صحیح تکمیل می کند؟

 

کل ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده بنحو من الأنحاء فهو محکوم بملکیه فإنه له،……… و  ……………. فی دلاله الید علی الملکیه و نحوها التصرفات الموقوفه علی الملک

 

1- سواء کان من الأعیان أو المنافع أو الحقوق أو غیرها – یشترط
2- سواء کان من الأعیان أو المنافع أو الحقوق أو غیرها – لایشترط
3- إن کان من الأعیان أو المنافع – یشترط
4- إن کان من الأعیان أو المنافع – لایشترط


104 . کدام مورد عبارت زیر در خصوص تقاص را به نحو صحیح تکمیل می کند؟

 

لا إشکال فی ……………… المقاصه مع …………. الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته کما لاإشکال فی ………. إذا کان له حق علی غیره من عین أو دین أو منفعه کان جاحدا أو مماطلا

1- جواز – جحود – عدم جوازها
2- عدم جواز – جحود – عدم جوازها
3- جواز – عدم جحود – جوازها
4- عدم جواز – عدم جحود – جوازها


105 . أی العباره من العبارات التالیه بیان للتوکیل الصحیح؟

 

1- یصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع و الصلح
2- یصح التوکیل فی الیمین و اللعان
3- لا یصح التوکیل فی فسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار و إسقاطه
4- یصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع و أما الصلح فلا یصح فیه


106 . ما هو الحکم فی القضیه التی أقر المقر فیها بعین لشخص ثم أقر بها لشخص آخر؟

 

1- أغرم للأول بقیمتها و حکم بکونها للثانی و أعطیت له
2- حکم بالتنصیف بینهما
3- حکم بکونها للأول و أعطیت له قیمتها و أعطیت للثانی عینها
4- حکم بکونها للأول و أعطیت له و أغرم للثانی بقیمتها


107. کدام مورد عبارت زیر را در خصوص اقرار سفیه به نحو صحیح تکمیل می کند؟

…………… السفیه المحجور علیه بمال فی ذمته أو تحت یده ……….

 

1- یقبل اقرار- لم یقبل إقراره فیما عدا المال کالطلاق
2- لم یقبل اقرار- یقبل إقراره فیما عدا المال کالطلاق
3- لم یقبل إقرار- یقبل إقراره فی کل ما أقر به و هو یشتمل علی المال کالخلع بالنسبه إلی الفداء
4- یقبل إقرار- یقبل إقراره فی کل ما أقر به و هو یشتمل علی المال


108 .کدام مورد عبارت زیر را در خصوص شرایط شهود به نحو صحیح تکمیل می کند؟

 

النسب ……………… عن قبول الشهاده و ……………… شهاده الزوج لزوجته و علیها

 

1- لایمنع – تقبل
2- یمنع – تقبل
3- لایمنع – لا تقبل
4- یمنع – لا تقبل


109 . ما هو الصحیح فی إقرار أحد الوارثین بولد آخر للمیت؟

 

1- لو أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له و أنکر الآخر یثبت نسب المقر به فیأخذ المنکر نصف الترکه و المقر به نصف الآخر
2- لو أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت نسب المقر به فیأخذ المقر سدس الترکه و الباقی للمنکر
3- لو أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت نسب المقر به فیأخذ المنکر نصف الترکه و المقر ثلثها.
4- لو أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له و أنکر الآخر یثبت نسب المقر به فیأخذ المنکر ثلث الترکه و المقر به ثلث الآخر


110 . فی أی مورد لا تبطل الوکاله؟

 

1- عروض الجنون الاطباقی علی الوکیل
2- بفعل الوکیل ما تعلقت به الوکاله
3- بفعل الموکل ما تعلقت به الوکاله
4- تلف ما تعلقت به الوکاله


کتاب مرجع متون فقه آزمون وکالت قوه قضائیه برگرفته از همان کتاب تحریرالوسیله امام خمینی می‌باشد. 

تحریرالوسیله اثری از آیت اله روح‌الله خمینی به زبان عربی شامل فتاوای وی در تمامی ابواب فقه به روش غیراستدلالی است که خود شامل پنج کتاب یا پنج فصل زیر است:

1- کتاب الوکاله (وکالت)

2- کتاب الأیمان ( ایمان) (یمین)

3- کتاب الإقرار (اقرار)

4- کتاب الشهاده (شهادت)

5- کتاب القضاء (قضا)

مجموعه فیلم‌های آموزشی کامل مباحث متون فقه شامل تمامی فصول تحریرالوسیله جهت آزمون وکالت قوه قضائیه  (مشاوران) با تدریس دکتر گلستان رو توسط تیم سافت‌درس به شیوه‌ای خاص و نوین برای استفاده داوطلبین آزمون‌های وکالت و سایر آزمون‌های حقوقی تهیه و تدوین شده است.

این فیلم‌های آموزشی به گونه‌ای تدوین شده است که تصویر تمامی مباحث به عربی و ترجمه تمامی موارد به فارسی در هنگام خواندن متن عربی و توضیح و تفسیر مطلب به فارسی نشان داده می‌شود و مخاطب عملاً نیازی به داشتن کتاب یا جزوه‌ای جدا نخواهد داشت.

 

جهت مشاهده خلاصه هر فیلم و دیدن روش تدریس دکتر گلستان رو و خرید فیلم آموزشی هر فصل تحریرالوسیله به بخش مورد نظر مراجعه کنید:

الوکاله (وکالت) تحریرالوسیله

الأیمان (یمین) تحریرالوسیله

الاقرار (اقرار) تحریرالوسیله

الشهاده (شهادت) تحریرالوسیله

القضاء  (قضا) تحریرالوسیله

پی‌نوشت:

سایر فیلم‌های آزمون‌های وکالت کانون وکلا (اسکودا) و وکالت قوه قضائیه (مشاوران) را از بخش حقوق و وکالت دانلود کنید.