فصل اول الوکاله

Please sign up for the course before starting the lesson.

       فیلم زیر را ببینید، چنانچه سؤالی دارید، برای استاد درس ارسال کنید. چنانچه قصد ارزیابی خود دارید، به سؤالات مطرح شده پس از نمایش فیلم آموزشی پاسخ دهید   قسمت اول الوکاله   قسمت دوم الوکاله   قسمت سوم الوکاله    

Back to: دوره سه ماهه الوکاله گستان رو