فصل دوم الایمان

Please sign up for the course before starting the lesson.

       قسمت اول الایمان فیلم زیر را ببینید، چنانچه سؤالی دارید، برای استاد درس ارسال کنید. چنانچه قصد ارزیابی خود دارید، به سؤالات مطرح شده پس از نمایش فیلم آموزشی پاسخ دهید قسمت دوم الایمان  

Back to: دوره سه ماهه الایمان گلستان رو