فصل سوم الاقرار

Please sign up for the course before starting the lesson.

فیلم زیر را ببینید، چنانچه سؤالی دارید، برای استاد درس ارسال کنید. چنانچه قصد ارزیابی خود دارید، به سؤالات مطرح شده پس از نمایش فیلم آموزشی پاسخ دهید          قسمت اول الاقرار   قسمت دوم الاقرار    

Back to: دوره سه ماهه الاقرار گلستان رو